Regulamin serwisu decofinder

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach serwisu decofinder


1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu decofinder. Regulamin jest udostępniany bezpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej www.decofinder.pl oraz www.decofinder.net w sposób umożliwiający Użytkownikom pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Korzystając z serwisu decofinder Użytkownik potwierdza, iż akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Definicje
Wskazane poniżej określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
Serwis - serwis dostępny w domenie internetowej www.decofinder.pl // www.decofinder.net służący do prezentacji produktów i usług oferowanych przez Oferentów oraz ofert firm współpracujących z Serwisem, którego operatorem, a tym samym usługodawcą, jest Izabella Konat-Wiącek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MINT BOX Izabella Konat-Wiącek, numer NIP 9720958345, nr REGON 630341130.
Usługa - świadczona drogą elektroniczną usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom treści zasobów innych serwisów dostarczonych przez Oferentów w postaci ogłoszeń zdjęciowo-tekstowych z linkami do stron macierzystych. Podstawy świadczenia usługi nie stanowi umowa sprzedaży.
Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu, przy czym pojęcie to obejmuje zarówno Oferentów reklamujących swoje produkty i usługi w Serwisie, jak i osoby korzystające z Serwisu. W przypadku osób fizycznych Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zaś osoba niepełnoletnia lub nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych może być Użytkownikiem wyłącznie za zgodą jej rodziców lub opiekuna prawnego.
3. Ogólne warunki korzystania z serwisu
 1. Serwis decofinder nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie udostępnia dostarczone przez Użytkowników informacje o ich ofercie handlowej.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem poprzez przeglądarkę internetową. Decofinder zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Java Script, Java, Flash oraz plików cookies.
 3. Decofinder dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. Podane w Serwisie ceny i dostępność towaru nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Oferenta, od którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Oferentem, od którego dana oferta pochodzi. Decofinder zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie towaru pomiędzy informacją prezentowaną w Serwisie i na stronie internetowej Oferenta.
 4. Transakcja sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Oferentem odbywa się na warunkach określonych przez Oferenta i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Decofinder nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji, w szczególności nie odpowiada:
  1. Za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w Serwisie.
  2. Z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Oferenta obowiązków wynikających z umowy sprzedaży lub przepisów prawa.
  3. Za jakość, bezpieczeństwo towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w Serwisie przez Oferentów.
4. Uczestnictwo w serwisie
 1. Akces uczestnictwa Użytkownika w Serwisie następuje poprzez zgłoszenie administratorowi Serwisu drogą mailową poprzez formularz na stronie cennik chęci umieszczenia swojej oferty handlowej w Serwisie. Administrator serwisu decofinder ocenia, czy towary oferowane przez Oferenta odpowiadają specyfice Serwisu. Po akceptacji zgłoszenia Oferent wybiera taryfę bądź taryfy subskrypcji ogłoszeń, które chce wykupić. Zapłata za wykupienie taryf następuje poprzez przelew na konto lub kartą kredytową, na podstawie faktury proforma. Zamieszczanie ogłoszeń i informacji w Serwisie decofinder dokonuje w imieniu Oferenta administrator serwisu decofinder. Do Oferenta przesyłana jest wiadomość e-mail informująca o rozpoczęciu prezentacji jego ogłoszenia w Serwisie. Po zakończeniu okresu wyświetlania ogłoszenia Oferent otrzymuje drogą mailową informację o możliwości przedłużenia okresu prezentacji.
 2. W przypadku braku akceptacji zgłoszenia Oferenta, o którym mowa w ust. 1 § 4 niniejszego Regulaminu Oferent zostaje poinformowany o tym fakcie przez właściciela Serwisu drogą mailową.
 3. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych Serwis zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi. W przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe po dokonaniu zapłaty, Serwis ma prawo do zablokowania wyświetlania reklam Oferenta oraz usunięcia ich z Serwisu bez zwrotu poniesionych przez Oferenta kosztów. O fakcie oraz przyczynach odmowy zamieszczenia ogłoszenia lub blokady wyświetlania Użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych firmowych lub osobowych, o ile po dokonaniu zgłoszenia ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje drogą mailową.
 5. Przesłanie przez Użytkownika do Serwisu emaila ze zgłoszeniem traktuje się jako zaakceptowanie przez niego postanowień Regulaminu.
 6. Właściciel Serwisu decofinder może rozwiązać umowę o świadczenie usług z powodu:
  1. Podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w szczególności nieprawidłowego konta e-mail,
   za pośrednictwem którego nie jest możliwe kontaktowanie się z Użytkownikiem.
  2. Likwidacji Serwisu.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu wyświetlanie jego reklam może zostać zablokowane. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia właściciela Serwisu możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, nie wyłącza także odpowiedzialności Użytkownika wobec osób trzecich z tytułu dokonanych przez niego naruszeń, w tym naruszeń praw autorskich.
 8. Użytkownik może w każdym czasie, w tym zarówno w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość, przewidzianym na odstąpienie od umowy dla Konsumentów w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również w terminie późniejszym, zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną (odstąpić od zawartej na odległość umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną) bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Użytkownik powinien poinformować administratora Serwisu o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie złożone na piśmie i przesłanie go pocztą elektroniczną. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
5. Ochrona danych osobowych
 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie. Użytkownik wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez właściciela Serwisu jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dla celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Izabella Konat-Wiącek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MINT BOX Izabella Konat-Wiącek, numer NIP 9720958345, nr REGON 630341130.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania drogą mailową, z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, właściciel Serwisu będzie uprawniony do rozwiązania
  z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym oraz usunięcia wyświetlanych ogłoszeń.
6. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez właściciela Serwisu.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie drogą mailową poprzez formularz kontakt
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez właściciela Serwisu.
 5. Serwis decofinder zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad towarów nabytych od Oferentów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Oferenta, od którego towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez właściciela Serwisu.
7. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.07.2017 roku.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w Serwisie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownicy zostaną o tym fakcie poinformowani na stronach Serwisu, po wprowadzeniu zmiany, wraz z podaniem informacji o prawie do rozwiązania umowy o świadczenie usług z powodu zmiany Regulaminu, oraz drogą mailową. Dalsze korzystanie z Usług po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu uważa się za wyrażenie zgody na dokonane zmiany.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Językiem umów zawieranych poprzez Serwis decofinder jest język polski.
 6. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem czy niewykonalność nie wpłynie na inne postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny w Polsce.
 8. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego
  w Rzeczypospolitej Polskiej.

Data publikacji regulaminu: 2017.07.17