INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Tożsamość i dane osobowe Administratora

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.decofinder.pl, zwanego dalej “Serwisem”. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest firma MINT BOX Izabella Konat-Wiącek, z siedzibą: 61-643 Poznań, Os. Zwycięstwa 3, NIP: 972-095-83-45, zwana dalej “Administratorem”

Dane kontaktowe Administratora

 • Adres do korespondencji: MINT BOX Izabella Konat-Wiącek, 61-643 Poznań, Os.Zwycięstwa 3k/105
 • Telefon: (+048) 501 478 595
 • Email: info@decofinder.pl

  Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

Podstawa prawna do przetwarzania danych ososbowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy między Użytkownikiem a Administratorem. W rozumieniu art. 6 ust. 1 (a, b) Rozporządzenie (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) podstawą prawną do zbierania i przetwarzania danych osobowych jest:
  • wykonanie umowy na rzecz użytkownika, którego dane są przetwarzane, polegającej na zamieszczaniu ogłoszeń z treściami dostarczonymi lub zaakceptowanymi przez klienta
 2. Administrator ze swojej strony zobowiązuje się do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu i nieujawniania ich danych osobowych, pozyskanych w procesie wzajemnej korespondencji.

Jakie dane osobowe zbieramy

 1. Podczas korespondencji z klientem zapisywane są:
  • adres email
  • adres do faktury
  • imię, nazwisko
 2. Dane zebrane podczas wzajemnej korespondencji nie są w żadnym przypadku ujawniane przez Administratora w treści ogłoszeń, o ile Użytkownik nie podejmie decyzji o ich upublicznieniu.
 3. Podane przez Użytkownika dane kontaktowe, jak adres email lub telefon służą wyłącznie wzajemnej komunikacji i nie będą przez Administratora wykorzystywane do innych celów, ani też udostępniane lub upubliczniane bez wiedzy i pisemnej zgody Użytkownika.

Cel przetwarzania danych osobowych

 • Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na udostępnienie Serwisu do prezentacji ogłoszenia, zamieszczonego przez Administratora w imieniu Użytkownika.
 • Administrator nie ma automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia, co oznacza że Administrator nie prowadzi profilowania Użytkowników w celach marketingowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Administrator zaprzestaje przechowywania danych osobowych wraz z ustaniem umowy świadczenia usług, jest jednak zobowiązany do archiwizowania dokumentacji księgowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Udostępnianie danych osobowych

 • Administrator nie będzie udostępniał pozyskanych danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

Prawa Użytkowników

 • Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i regulaminie Serwisu, Użytkownik ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich zmiany lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 • Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzaniem jego danych osobowych zostało naruszone lub jest naruszane rozporządzenie, ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru.
 • Użytkownicy nie są zobowiązani do podania danych osobowych Administratorowi, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
 • Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy świadczenia usług lub jej realizacja przez Administratora Serwisu.

Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018.